Tag Archives: Zambales

Salve

21 May

Salve

(Zambal prayer recited by my 92-year old mother, Teofila Mas Meron)

Salve, Santa Marian ari

Ina a mapaengangaro

Sicay cabiayan tan casamitan

Sicay mampasimalaan mi

Salve, hicay mancatanawon mi

Pinalakwan tawon anak ni Eva

Hicay mampanginawawon mi

Malawig catatangis iti sa luta sankaluluan

Hicay mampatrunan mi

ilinga mo sa comi

silay luway mata mo

nin maipangangaro

ta baling mayari ana

pamanlakwan mo sa comi

ipakit sa comi

hilay luway mata mo maipangangaro

ta baling mayari ana iti

pamalakwan mo sa comi

ipakit mo sa comi

a anak mo si Hesus

O marunong, maipangangaro

Masamit lawas Birhen Maria

Ipasisingaro mo kami

Ha masantan ina nan Dios

Pigaw kami comana, makinabang

Ha mablin taw tipan ni Jesukristo. Amen

 

Cantan Calabungan

21 May

Cantan Calabungan

(Zambal Song recited by Teofila Mas Meron)

Naynay tana kongco lolo katatangis

No sicay nabiay a maisip isip

Siay luwa sa mata mantulo a mapilit

Bana sa labi mon bana sa labi mon

bigla mon inalis

 

Ayti moyna kari ayti mo inimbi

A pamilabi ta tan sa pamikawili

Sino yacot orin a labas a babaye

A namiwan mo nin a namiwan mo nin

maigot tan labi

 

Mangibat sa wanin kakoyna umanon

Makilabi-labi a maganap a nacom

Ta no maisip-isip tan mapapanumtom

Siay luwa sa mata siay luwa sa mata

permi yan andaloy

 

Mangibat sa wanin  kakoyna mangoman

Makilabi-labin maparas manglingwan

Ta no maisip-isip tan mapanumtuman

Siay luwa sa mata siay luwa sa mata

Permin balayabay.

 

 

 

 

 

 

The Mother’s Prayers

25 Mar

These prayers were recited by my 92-year old mother last Holy Week 2016 when a miracle happened afterwards. She got recovered faster from serious illness.  You may try to recite it too.

Anghel a Bantay Ko

 (My Guardian Angel)

 

Anghel a bantay ko

Santos tan Santa kalagyo kon ngalan

Yabi awlo con pitagan

Siay engangaro mo tan tambay

Anghel ando moco ibukan

Sa bungat anan kaatapan

Kalulwa ko tan lalaman

Mampasimala makinabang

Sa Gloria mon kaysumin anggawan

 

 

Dasal bayo Malok

(Prayer before you sleep)

 

Malok akoyna kalulwa ko

Ando ka malok

Magbalayan ka nin Krus

Pigaw kala pakasindog

Taw tukson mangalaot

 

 

Ama Mi

(The Lord’s Prayer)

 

Ama mi eson ka sa langit

Mansambawan mi a ngalan mo

Mika sa komi a nagarian mo

Sunulon mi a nakom mo

Iti sa luta bilang sa langit

Biyan mo kami sa wanin

Kanon mi sa inawlo-awlo

Tan karuwan mo kami

Sa aw utang mi

Bilang pamingangaro mi konlan nagkautang sa komi

Ando mo kami ebin sumunol sa tukso

Tan ilipyas mo kami sa salban mangalaot. Amen

 

 

Ave Maria

(Hail Mary)

 

Ave Maria napno ka nin grasya

Siay katawan a Dios eson ya komo

bendita ka sa salban bawbaye

Tan bendito ya namaot a Bungan tiyan mo

A anak mo si Jesus

Santa Maria ina ng Dios

Ipasisingaro mo kami a makasalanan

Sa wanin tan sa oras

Ipati mi. Amen

 

Gloria

(Glory Be)

 

Gloria sa Ama, sa Anak tan Dios Espiritu Santo.

Kapara sa wanin tan sa oras a kaysumin angawan. Amen

 

Catawan kon Jesukristo

(Lord Jesus Christ)

 

Catawan kon Jesukristo

Dios a putog tan tawon pago

Sicay namalsa tan nanundon kongco

Sicay manlabyon ko muna sa salban

Sicay nikarunong sa salban

Cania naod mampangombabali koynan pago

Ibat sa matibulos a nakom ko; salban a kasalanan ko

A makamatin kalulwa ko; kayko na mangoman Catawan

Magkasalanan komo; gaw-on koynay magot a

Pamakatipan tan anamaot pakarayuon koynay salban

Makapinabo kongco sa salban kasalanan ko

Cania Catawan tambayan moko

Ta sicay manpasimalaan ko, karuwan mo ko pa komon

Alang-alang sa aw-irap tan pangamati mo sa krus. Amen

 

Tompol Ako

(I Believe)

Tompol ako sa Dios Ama

Makapangyayari sa salban

A namalsa nin langit tan luta

Tan tompol ako koni Jesukristo

Asay anak nan Dios, Catawan tamon salban

Naglalaman tawo ya ibat sa mablin pasda nan Dios Espiritu Santo

In-abing ni Santa Marian Birhen

Pinadiyadiya naya ni Poncio Pilato

Impasak ya ha Krus

Nati ya tan intabon

Nunaoy ya sa impiyerno

In ikatlon awlo nurong yan nabyay

Nuli ya sa langit; mantuklo ya sa wanan nan Dios Ama a makapangyayari

Itaw ya mangibat mako itin maghukom konlan mangkabyay tan nati

Tan tompol ako konan Espiritu Santo tan konan Santa Iglesia Katolika

Ta main pitatagman lan saw Santos tan makamot kawkasalan

Konan pamurong nan mabyay nan lalaman tan biyay a kaysumin anggawan. Amen

 

 

 

Anak nin Mayaman

1 Dec

SCA Grand Alumni Homecoming 2013 (Batch 1946 to 2013)

8 Apr
SCA Alumni Homecoming Batch 1983

SCA  Grand Alumni Homecoming Batch 1983

Santa Cruz Academy is our school;

that provides quality curriculum goal.

It has been established many years ago;

and its graduates are always ready to go.

Santa Cruz Academy has an awesome motto;

that knowledge is power for me and you.

Foresee its vision and applies its mission;

be a good Christian and help the nation.

Santa Cruz Academy has  dynamic graduates;

that being proud of by their parents and teachers.

They are strong believers and responsible doers;

which serve as their foundation in the coming years.

Ang Iyong Nanay

6 Dec

Nanay at Nato

 

Sa pagdadalantao at pagpapakain sa iyo, ang iyong Nanay ang nag-alaga sa iyo.

Sa pag-aalaga sa iyo kung ikaw ay magsakit, ang iyong Nanay ang nagmamalasakit.

Sa pagmamalasakit sa iyo upang ikaw ay makapag-aral, ang iyong Nanay ang palaging nangangaral.

Sa pangangaral sa iyo upang ikaw ay lumaki ng matiwasay, ang iyong Nanay ang umaalalay at umaagapay.

Sa pag-aagapay sa iyo upang paglabanan ang anumang unos sa buhay, ang iyong Nanay ay nariyan at dumaramay.

Sa pagdamay at pagtulong mo sa kapwa, ang iyong Nanay ay natutuwa sa iyong mga gawain

Sa iyong mga gawain na kaaya-aya, ang iyong Nanay ay masaya sa iyong pinapakita.

Sa iyong mga kita para sa iyong ama’t ina at pamilya, sa kanilang dalawa ay sadyang napakahalaga.

Sa iyong pagpapahalaga sa pamilya, ang iyong Nanay ang nagturo sa iyo, di ba?

Sa iyong pagtuturo saan man, ang pangaral ng iyong Nanay ang hindi mo makalimutan kailanman.

Sino ka man at saan ka man, hanapin at sundin ang iyong Nanay

Kaya, habang ang iyong Nanay ay nabubuhay, buo mong pagmamahal sa kanya ibigay.

 

 

Anak nin Mayaman

30 Jun

Anak nin Mayaman
ni
Guillermo Menes Meron alias Emong

“Sicoy labayon mo”

Sicoy labayon mo, anak nin mayaman;
Pito-pitoy aysing, talawinis coy siyam;
No hicoy malyo, humen pisagilyan;
Main putog Neneng, cot tatalunuban.
Ciay luta co Neneng, malawang a putog;
Tamulawon mata, calo cay maabot;
Lumato a bulan Mayo, sicoy mamasursor;
Ciay bini co Neneng, sansalop masulok.
Ciay damulag co Neneng, masyadon malabong;
Lima a cabayan, mapulo a capon;
Maco ca itaw bali, pigaw ca mamipol;
Main oybon a makit mo, masyado ya ot mabong.
Ciay aso co Neneng, labas pesten baboy talon;
Yay ancunaon ay adobon angguygoy;
Maco ca itaw bali, pigaw ca mamipol;
Asay canastro nin nangnaan bisokol.
Ciay manok co Neneng, masyadon laco sila;
An-apunan nan manggas, ankaspi a sanga;
Maco ca itaw bali, pigaw mamipol ca;
Main luway sisiw, tula la ot baga.
Ciay baka co Neneng, masyadon laco sila;
Yay ankunaon co permi nin lao-ya;
Maco ca itaw bali, pigaw mamipol ca;
Main ot sinukbit nin bulong malisa.
Bulong malisa payte, pitpitan mon laya;
Bayo mo sabawan, iiyop coni garana;Laran, laran, laran, ay, ay, ay, ay;
Panayngotan cayna.

Komposisyon ni
Guillermo Menes Meron alias Emong
Insalita ni:
Teofila Mas Meron
(Legal a Lamo)
Impariado ni:
Renato Mas Meron
(Anak)