Tag Archives: Zambal song

Cantan Calabungan

21 May

Cantan Calabungan

(Zambal Song recited by Teofila Mas Meron)

Naynay tana kongco lolo katatangis

No sicay nabiay a maisip isip

Siay luwa sa mata mantulo a mapilit

Bana sa labi mon bana sa labi mon

bigla mon inalis

 

Ayti moyna kari ayti mo inimbi

A pamilabi ta tan sa pamikawili

Sino yacot orin a labas a babaye

A namiwan mo nin a namiwan mo nin

maigot tan labi

 

Mangibat sa wanin kakoyna umanon

Makilabi-labi a maganap a nacom

Ta no maisip-isip tan mapapanumtom

Siay luwa sa mata siay luwa sa mata

permi yan andaloy

 

Mangibat sa wanin  kakoyna mangoman

Makilabi-labin maparas manglingwan

Ta no maisip-isip tan mapanumtuman

Siay luwa sa mata siay luwa sa mata

Permin balayabay.

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Anak nin Mayaman

30 Jun

Anak nin Mayaman
ni
Guillermo Menes Meron alias Emong

“Sicoy labayon mo”

Sicoy labayon mo, anak nin mayaman;
Pito-pitoy aysing, talawinis coy siyam;
No hicoy malyo, humen pisagilyan;
Main putog Neneng, cot tatalunuban.
Ciay luta co Neneng, malawang a putog;
Tamulawon mata, calo cay maabot;
Lumato a bulan Mayo, sicoy mamasursor;
Ciay bini co Neneng, sansalop masulok.
Ciay damulag co Neneng, masyadon malabong;
Lima a cabayan, mapulo a capon;
Maco ca itaw bali, pigaw ca mamipol;
Main oybon a makit mo, masyado ya ot mabong.
Ciay aso co Neneng, labas pesten baboy talon;
Yay ancunaon ay adobon angguygoy;
Maco ca itaw bali, pigaw ca mamipol;
Asay canastro nin nangnaan bisokol.
Ciay manok co Neneng, masyadon laco sila;
An-apunan nan manggas, ankaspi a sanga;
Maco ca itaw bali, pigaw mamipol ca;
Main luway sisiw, tula la ot baga.
Ciay baka co Neneng, masyadon laco sila;
Yay ankunaon co permi nin lao-ya;
Maco ca itaw bali, pigaw mamipol ca;
Main ot sinukbit nin bulong malisa.
Bulong malisa payte, pitpitan mon laya;
Bayo mo sabawan, iiyop coni garana;Laran, laran, laran, ay, ay, ay, ay;
Panayngotan cayna.

Komposisyon ni
Guillermo Menes Meron alias Emong
Insalita ni:
Teofila Mas Meron
(Legal a Lamo)
Impariado ni:
Renato Mas Meron
(Anak)