Tag Archives: Philippines

The Last Few Words and Cries

13 Apr

“I am telling you. Be kind to others. Help others who need your help. God bless you.”

(Teofila Mas Meron)

In times of sorrow, can you still remember the last few words of a dying person that you love most? I would like to share with you the last few words and cries of my loving mother that might break your heart and bring your eyes into tears.

10. While on her bed, my mother said with eyes closed, “Catawan, engangaro wan Mo cami. Pano na cami a pinalsa Mo?” (Zambal)

(Tagalog) “Diyos ko, Kaawaan Mo kami.  Paano na kami na nilalang Mo?”

(English) “God, have mercy on us. How about us of your creation?”

At the age of 94, my mother still remember the Almighty God who created everything. In her entire life, she frequently prayed to God and attended the Holy Mass regularly.

9. On her bed, my mother said with her eyes closed, “Indo, Caca, taganan moyo co. Indo, Caca, taganan moyo co.” “Takpan! Takpan!”(Zambal)

(Tagalog) “Nanay, Ate, hintayin ninyo ako. Nanay, Ate, hintayin ninyo ako.” “Takipan! Takipan!”

(English) “Mother, Sister, wait for me. Mother, Sister, wait for me.” “Cover up!, Cover up!”

My mother was the youngest and favorite child in their family. She loved her mother and sister so much. My mother saw brilliant brightness.

8. My mother said with eyes closed, “Alalayan moyo co.” (Zambal)

(Tagalog) “Tulungan ninyo ako.”

(English) “Help me.”

My mother had ready helping hands to anybody who needs help.

7. Suddenly, my mother was crying loudly while pointing her diaphragm, “Masakit eti! masakit eti!” (Zambal)

(Tagalog)”Masakit dito! masakit dito!”

(English) “Painful here! Painful here!”

My mother never complained even in rough times of her life.

6. My mother requested with eyes closed, “Dasalan moyo co.” (Zambal)

(Tagalog) “Dasalan ninyo ako.”

(English) “Pray for me.”

My mother always pray for everyone’s wellness.

5. While inside the ambulance rushing into the hospital, my mother shouted, “Cacoyna labay! Cacoyna labay! Tama na! Tama na! (Zambal)

(Tagalog) “Ayaw ko na!, Ayaw ko na! Tama na! Tama na!

(English) “I don’t like it! I don’t like it! Stop! Stop!

My mother never stops for being a good mother and grandmother to us.

4. While in the hospital bed, my mother said again with eyes closed, “Catawan, engangaro wan Mo cami.  Pano na cami a pinalsa mo” (Zambal)

(Tagalog) “Diyos ko, Kaawaan Mo kami.  Paano na kami na nilalang Mo?”

(English) “God, have mercy on us. How about us of your creation?”

My mother was a strong believer of God. She had strong faith at all times.

3. Still on her bed, my mother said with eyes closed, “Tambayan moyo co. Tambalan moyo co.” (Zambal)

(Tagalog) “Tulungan ninyo ako. Gamutin ninyo ako.”

(English) “Help me. Heal me.”

My mother was a good helper. She was very kind to children and elders.

2. Still on her bed, my mother said softly with eyes closed, “Abuloyon moyo co.” (Zambal)

(Tagalog) “Tulungan ninyo ako.”

(English) “Help me.”

My mother helped her family. She really loved them so much.

1. Still on her severe body condition, my mother uttered softly, “Ya.” (Zambal)

(Tagalog) “Oo.”

(English) “Yes.”

My mother had strong influential words that anybody should decide and follow.  She disciplined, guided and mentored us appropriately.

My mother just nodded her head when I talked and asked her until her complete consciousness had gone.

Yes, my mother was gone but her legacy, advises, courage, greatness, kindness, faith, laughter, memories, dreams and so forth remain in our hearts as we live.

 

 

 

 

 

Advertisements

Inaro con Kayumanggi (My Brown Love) by Teofila Mas Meron

9 Mar

Colop coy mantibok, ampangisip-isip

Lawas yan ancasalak, balo cot anolis

Cabigan a calma, main acon nakit

Labas a ayos, balo cot mangitit.

 

Wamo no labas a lalaki

Anggano marublom, anlalako co siempre

Maco aco conan inaro con kayumanggi.

 

No laluma balo, anggano bulan

Makakyas, anlulbag a lalaman

Matuynong a punta, kae angonoron a dalan.

Cantan Sambali ni Nanay Openg

1 Sep

Naynay tana congco, lolo catatangis

No sicay cayna biyay a maisip-isip

Siay luwa sa mata mantulo mapilit

Bana sa labi mon bigla mon inalis

Ayte moyna kari, ayte mo inimbi

A pamilabi ta tan pamikawili

Hino ya cot orin  labas a babaye

A namiwan mon maigot nin labi

Mangibat sa wanin cakoyna mangoman

Makilabi-labi maparas manglingwan

Ta no maisip-isip tan mapapanumtuman

Siay luwa sa mata, permin  balayabay.

Mangibat sa wanin cayco na umanon

Makilabi-labin maganap a nakom

Ta no maisip-isip tan mapapanumtuman

Siay luwa sa mata, permi yan andaloy

Siay canakoman ko, alangan ya comon

Ta masubot abrian a buboy

Tagarilya dila, kulop kon man-goygoy

Sa calak-an moyo sa kongco mampangimaton

Cayco comon magwa, nacom koy masubot

Magcanta sa sayte, o campo nical ngod

Anggan cantan bungat, ambo nin maganos

Malayop a oras, caldungan kan say-ngot

Cayco comon magawa, nacom ko tan buboy

Umarap sa campo ta ambo marunong

Nakaragdag congko, nakapatpol nacom

Galang yay nanugo, wangcon balangunon.

Sin sicoy sinmiban a inalila la

Mangibat sinlumbit hilay nagpasensya

Lalo sin nilumwas lako a irap la

Lalo pamasuso tan pamiliwaliwa

Sa wanin balo ta sinmiban ako

Isugo lako wari cot kayko nin mako

Ta ibuyboy la kongco a pamasiban la

Kayco makabayar anggan sa angga

 

 

 

Salve

21 May

Salve

(Zambal prayer recited by my 92-year old mother, Teofila Mas Meron)

Salve, Santa Marian ari

Ina a mapaengangaro

Sicay cabiayan tan casamitan

Sicay mampasimalaan mi

Salve, hicay mancatanawon mi

Pinalakwan tawon anak ni Eva

Hicay mampanginawawon mi

Malawig catatangis iti sa luta sankaluluan

Hicay mampatrunan mi

ilinga mo sa comi

silay luway mata mo

nin maipangangaro

ta baling mayari ana

pamanlakwan mo sa comi

ipakit sa comi

hilay luway mata mo maipangangaro

ta baling mayari ana iti

pamalakwan mo sa comi

ipakit mo sa comi

a anak mo si Hesus

O marunong, maipangangaro

Masamit lawas Birhen Maria

Ipasisingaro mo kami

Ha masantan ina nan Dios

Pigaw kami comana, makinabang

Ha mablin taw tipan ni Jesukristo. Amen

 

The Mother’s Prayers

25 Mar

These prayers were recited by my 92-year old mother last Holy Week 2016 when a miracle happened afterwards. She got recovered faster from serious illness.  You may try to recite it too.

Anghel a Bantay Ko

 (My Guardian Angel)

 

Anghel a bantay ko

Santos tan Santa kalagyo kon ngalan

Yabi awlo con pitagan

Siay engangaro mo tan tambay

Anghel ando moco ibukan

Sa bungat anan kaatapan

Kalulwa ko tan lalaman

Mampasimala makinabang

Sa Gloria mon kaysumin anggawan

 

 

Dasal bayo Malok

(Prayer before you sleep)

 

Malok akoyna kalulwa ko

Ando ka malok

Magbalayan ka nin Krus

Pigaw kala pakasindog

Taw tukson mangalaot

 

 

Ama Mi

(The Lord’s Prayer)

 

Ama mi eson ka sa langit

Mansambawan mi a ngalan mo

Mika sa komi a nagarian mo

Sunulon mi a nakom mo

Iti sa luta bilang sa langit

Biyan mo kami sa wanin

Kanon mi sa inawlo-awlo

Tan karuwan mo kami

Sa aw utang mi

Bilang pamingangaro mi konlan nagkautang sa komi

Ando mo kami ebin sumunol sa tukso

Tan ilipyas mo kami sa salban mangalaot. Amen

 

 

Ave Maria

(Hail Mary)

 

Ave Maria napno ka nin grasya

Siay katawan a Dios eson ya komo

bendita ka sa salban bawbaye

Tan bendito ya namaot a Bungan tiyan mo

A anak mo si Jesus

Santa Maria ina ng Dios

Ipasisingaro mo kami a makasalanan

Sa wanin tan sa oras

Ipati mi. Amen

 

Gloria

(Glory Be)

 

Gloria sa Ama, sa Anak tan Dios Espiritu Santo.

Kapara sa wanin tan sa oras a kaysumin angawan. Amen

 

Catawan kon Jesukristo

(Lord Jesus Christ)

 

Catawan kon Jesukristo

Dios a putog tan tawon pago

Sicay namalsa tan nanundon kongco

Sicay manlabyon ko muna sa salban

Sicay nikarunong sa salban

Cania naod mampangombabali koynan pago

Ibat sa matibulos a nakom ko; salban a kasalanan ko

A makamatin kalulwa ko; kayko na mangoman Catawan

Magkasalanan komo; gaw-on koynay magot a

Pamakatipan tan anamaot pakarayuon koynay salban

Makapinabo kongco sa salban kasalanan ko

Cania Catawan tambayan moko

Ta sicay manpasimalaan ko, karuwan mo ko pa komon

Alang-alang sa aw-irap tan pangamati mo sa krus. Amen

 

Tompol Ako

(I Believe)

Tompol ako sa Dios Ama

Makapangyayari sa salban

A namalsa nin langit tan luta

Tan tompol ako koni Jesukristo

Asay anak nan Dios, Catawan tamon salban

Naglalaman tawo ya ibat sa mablin pasda nan Dios Espiritu Santo

In-abing ni Santa Marian Birhen

Pinadiyadiya naya ni Poncio Pilato

Impasak ya ha Krus

Nati ya tan intabon

Nunaoy ya sa impiyerno

In ikatlon awlo nurong yan nabyay

Nuli ya sa langit; mantuklo ya sa wanan nan Dios Ama a makapangyayari

Itaw ya mangibat mako itin maghukom konlan mangkabyay tan nati

Tan tompol ako konan Espiritu Santo tan konan Santa Iglesia Katolika

Ta main pitatagman lan saw Santos tan makamot kawkasalan

Konan pamurong nan mabyay nan lalaman tan biyay a kaysumin anggawan. Amen

 

 

 

School that educates people (Step) to Move by Renato Mas Meron

19 Apr

STEP to start the day,
STEP to clean the way;
STEP to plant the seed,
STEP to move ahead.

STEP to conduct an experiment,
STEP to protect the environment;
STEP to search the truth,
STEP to serve them both.

STEP to work properly,
STEP to help the needy;
STEP to do right action,
STEP to develop innovation.

STEP to teach the children,
STEP to learn more than ten;
STEP to be a better Bulakeño,
STEP to be a true Filipino.

His Presence, Message and Legacy

18 Jan

Wearing a yellow raincoat, Pope Francis waves to the faithful as he arrives in Tacloban, Philippines, Saturday, Jan. 17, 2015. A rain-drenched but lively crowd wearing yellow and white raincoats welcomed Pope Francis in the typhoon-ravage central Philippine city of Tacloban early Saturday, chanting "Papa Francesco, Viva il Papa!" (AP Photo/Wally Santana)

The 2015 remarkable visit of Pope Francis in the Philippines brings up the real essence of Christian life in the country. The Filipino people really love him and Pope Francis also loves them too.

His Presence

When Pope came out from the airplane, he smiled to the Filipino people in the airport. His charming smiles may suggest that “Here I am.”  His presence alone was so significant to the Filipino people. Every Filipino was so happy and excited to see Pope Francis in person. Everybody felt the love at the airports, on the streets, inside the churches, at the mall and university, on the park and even at homes. His presence gave blessings for the persons with physical impairments. His presence provided hope for person with ailments. Pope Francis blessed the babies, children, youths, adults and elders. His presence shows genuine concern to victims of typhoons, earthquakes and to the poor families in the Philippines.

His Message

Pope Francis delivered an awesome message in every place of his visit in the Philippines. His inspirational message deeply-derived from his heart is truly sensible and gets political, psychological, social, intellectual and spiritual impacts to every citizen of the Philippines. The Filipino people attentively listened to his relevant speeches in spite of long-hours of standing in the middle of the rain. The religious faith of the Filipinos retained and sustained regardless of natural calamities and life challenges they had been experienced in the past up to the present times. His message focused on helping the poor ones which applies the true Christian life.

His Legacy

Pope Francis builds his Christian legacy for the Filipino people. His advocacy to help especially the poor ones is absolutely amazing. He touches one’s life through his mission. He listens to anybody attentively.  He speaks well with a sense of humor. He comes to you directly, hold your hands and bless you gracefully. With all your love, care and concern to us, the Filipino people would like to say “Thank you very much. God bless you, Pope Francis.”