Tag Archives: mother

“Thanks God, I am still alive.”

15 Jul

Thanks God, I am still alive,
Coz I have the mission to survive,
And have the human rights for life.
They need my presence and tender, loving care,
Thus, they always ready to support my basic needs.

Thanks God, I am still alive,
To breathe the fresh air and hear the sound of the wind,
To see the raindrops falling on the green leaves,
To smell the favorite foods on the table,
And ready to eat fruits and drink milk any time.

Thanks God, I am still alive.
To hear the Holy Mass every Sunday,
To strengthen my faith on Him and receive His blessings,
To glorify and praise Him because of the wonderful things,
That He had given to me including my own life.

Salve

21 May

Salve

(Zambal prayer recited by my 92-year old mother, Teofila Mas Meron)

Salve, Santa Marian ari

Ina a mapaengangaro

Sicay cabiayan tan casamitan

Sicay mampasimalaan mi

Salve, hicay mancatanawon mi

Pinalakwan tawon anak ni Eva

Hicay mampanginawawon mi

Malawig catatangis iti sa luta sankaluluan

Hicay mampatrunan mi

ilinga mo sa comi

silay luway mata mo

nin maipangangaro

ta baling mayari ana

pamanlakwan mo sa comi

ipakit sa comi

hilay luway mata mo maipangangaro

ta baling mayari ana iti

pamalakwan mo sa comi

ipakit mo sa comi

a anak mo si Hesus

O marunong, maipangangaro

Masamit lawas Birhen Maria

Ipasisingaro mo kami

Ha masantan ina nan Dios

Pigaw kami comana, makinabang

Ha mablin taw tipan ni Jesukristo. Amen

 

Mother’s Day

13 May

Mother’s Day

You are a great mother to me.

Because you gave me life and showed me the world;

You are a special mother to me.

Because you care and love me tenderly;

You are a wonderful teacher to me.

Because you teach and guide me all the time;

With that, I wish you a great, special and wonderful Mother’s Day.

Ang Iyong Nanay (Your Mother)

30 Oct

Sa pagdadalantao at pagpapakain sa iyo, ang iyong Nanay ang tumutulong at nag-aalaga sa iyo.

Sa pag-aalaga sa iyo kung ikaw ay magsakit, ang iyong Nanay ang nagmamalasakit sa iyo.

Sa pagmamalasakit sa iyo upang ikaw ay makapag-aral, ang iyong Nanay ang palaging nangangaral.

Sa pangangaral sa iyo upang ikaw ay lumaki ng matiwasay, ang iyong Nanay ang umaalalay at umaagapay.

Sa pag-aagapay sa iyo upang paglabanan ang anumang unos sa buhay, ang iyong Nanay ay nariyan at dumaramay.

Sa pagdamay at pagtulong mo sa kapwa, ang iyong Nanay ay natutuwa sa iyong mga gawi at gawain

Sa iyong mga gawain na kaaya-aya, ang iyong Nanay ay lagging masaya sa iyong pinapakita.

Sa iyong pinapakitang sipag at pag-aabot ng kita para sa iyong ama’t ina at pamilya, sa kanilang dalawa ay sadyang napakahalaga.

Sa iyong pagpapahalaga sa pamilya, ang iyong Nanay ang nagtuturo sa iyo, di ba?

Sa iyong pagtuturo saan man, ang pangaral ng iyong Nanay ang hindi mo makalimutan kailanman.

Kailanman, maging sino at saan ka man, hahanapin at susundin mo iyong Nanay

Ang iyong Nanay na mapagmahal, mapagkalinga at mapagbigay sa iyo at sa iyong pamilya

Pamilya na may ningning, saya at sigla kapag mayroon at nariyan ang Nanay.

Kaya, habang ang iyong Nanay ay nabubuhay, buo mong pagmamahal ay nararapat lamang na ibigay sa iyong Nanay.

 

 

Continue reading

Nanay Magpakailanman (Mother Forever)

8 May

Bago ipanganak (Before Birth)

Nanay (Mother): “Asawa ko! Mukhang manganganak na ako ngayon kasi humihilab na ang tiyan ko.” “Aray”!

(“Hubby, I think I will deliver my baby now because my tummy is aching.” “Ouch”!

Tatay (Father): “Sige, Mahal. Dadalhin kita sa ospital ngayon din”

(“Yes, Dear.  I will bring you to the hospital right now”)

Pagkatapos ng Isang Buwan (After a month)

Sanggol (Infant): (umiiyak) “Whaaaa, whaaaa!”

(crying) “Whaaaa, whaaaa!”

Nanay (Mother): (nagmamadali) “Dito na ako, anak. Pasususuhin na kita.”

(in a hurry) “I am already here, baby to breastfeed you.”

Pagkatapos ng isang taon (After a year)

Anak (Baby): “Nanay, Nanay”

(“Mother, Mother”)

Nanay (Mother): (niyakap) “Wow, ang galing, galing mo naman, anak ko”

(hugged the baby) “Wow, you are so smart, my baby.”)

Pagkatapos ng limang taon (After five (5) years)

Anak (Son/Daughter): “Nanay, masama po ang aking pakiramdam.”

(“Mom, I am not feeling well.”)

Nanay (Mother): “Ipatingin kita sa manggagamot.”

(“Let us see the medical doctor.”)

Pagkatapos ng sampung taon (After ten (10) years)

Anak (Son/Daughter): “Nanay, gusto ko po mamasyal, kumain at makatanggap ng regalo sa kaarawan ko”.

(Mom, I would like to take a walk, dine-in with you and receive a gift on my birthday.”)

Nanay (Mother): “Sige, anak. Bastat maging mabait kang bata ay matutupad ang mga kahilingan mo.”

(Son/Daughter, as long as you will be a good child, your wishes will be granted.”)

Pagkatapos ng labinlimang taon (After fifteen (15) years)

Anak (Son/Daughter): “Nanay, nakatapos na ako ng pag-aaral na may karangalan.” “Maraming salamat po sa inyo.”

(“Mom, I graduated already with flying colors.” “Thank you so much.”)

Nanay (Mother): (napakasaya) “Masayang-masaya ako, anak dahil nakatapos ka na may karangalan.”

(very happy) (“I am very happy that you graduated with flying colors, my son/daughter.”)

Pagkatapos ng limang taon (After five (5) years)

Anak (Son/Daughter): “Nanay, mag-aasawa na po ako.”

(“Mom, I am getting married.)

Nanay (Mother): “Binabati kita at hangad ko ang iyong kaligayan at tagumpay.”

(Congratulations and I wish for your happiness and success.”)

Pagkatapos ng sampung taon (After ten (10) years)

Anak (Son/Daughter): “Nanay, heto na po ang mga apo ninyo.”

(“Mom, Here are your grandchildren.”

Nanay (Mother): “Wow, ang gaganda at ang popogi nila.”

(Wow, they are so pretty and handsome.”)

Pagkatapos ng limampung taon (After fifty (50) years)

Nanay (Mother): (umiiyak) “Matanda na ako at malapit ng mamatay. Ano mang oras ay babalik na ako sa  Diyos. Tangi mong pakatandaan na mahalin at pangalagaan mo ang iyong pamilya tulad ng pagmamahal at pangangalaga ko sa iyo noong ikaw ay bata pa, habang lumalaki hanggang magkaroon ng sariling pamilya.”

(crying) (“I am already old and getting nearer to death. Anytime, I will go back to God.  Just remember, you have to love and care your own family as what I did love and care to you when you were young and getting older until you have your own family.”)

Anak (Son/Daughter): (umiiyak) “Nanay ko na pinakamamahal ko. Kung ang Diyos ang nagbigay ng buhay sa akin, Ikaw, Nanay ko ang nagbigay ng kulay ng buhay ko. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa iyo, Nanay, sa lahat ng mga bagay na ipinagkaloob mo sa akin. Wala po kayong katulad. Napakadakila po kayong nanay para sa akin at sa aking pamilya. Hindi lang po, masayang pagbati ng Mother’s Day sa inyo kundi masayang Mother’s Forever sa inyo.”

(crying) (“My beloved Mom. If God gave me life, You, my Mother, gave colors in my life.” I am very thankful to you for all the things that you had given to me. You are incomparable. You are the greatest mother for me and for my family. It is not only the greetings of Mother’s Day to you but also the happiest Mother Forever to you.”)

 

 

 

 

 

 

 

Mother and You

27 Mar

When was the last time your mother hugs you? When was the last time you see your mother smiling? When was the last time your mother asks or tells you something? Do you listen? Do you care or show concern? If your answer is yes, you are lucky enough.

God gave life to you. Your mother nourished that life for you. She carried you in her womb for several months. She could even smile after giving birth of a healthy baby. Sometimes, she never slept and felt anxious when you were crying if you had an illness.

As you grew older, your mother helped you to sit down, stand up and walk until you can do it by yourself. When you started to go to school, she taught you how to read, write and count things. She defended you and fought for your rights if somebody was doing wrong against you. She always provided things that you need. She advised and guided you all the time.  She felt very happy and proud whenever you achieved something or received an award. She felt sorry for you when you failed to achieve your dreams.

When you became a matured person and had your own family, your mother was always there and never left you. She took good care of your children. She helped you in doing household chores.  She felt very happy seeing her grandchildren playing, singing or dancing.  Sometimes, she threw out jokes with them.

The time passed by and your mother was getting older. Her body and mind were already deteriorating.  She often got sick. She could not sit down, stand up and walk by herself.  Your mother could no longer do the things that she used to do for you and your family when she was young.  She always felt the pains and sufferings due to her illness.

Did you feel sorry for her bad health condition? What immediate action that you did to prolong her life? Do you really love your mother? Do you really care? Do you let her go or not?

Please Don’t Leave Me Alone

8 May

My dear children,

Please don’t leave me alone.  I am your mother and you are my children.  I am already 95 years old. I don’t want to stay in the home for the aged. I want to stay with you to the rest of my life because I really love all of you very much.

I could still remember when I was with my mother.  She said, “My daughter, when you grow older, I want you to get married and have your own family so that your children can take care of you when you get old.  I cannot stay with you forever.” I followed my mother’s advice.  When I found out the right man whom I love, I got married and started to raise my own family.  My children’s names are Mary, Oliver, Theresa, Henry, Eric and Rebecca.

M for Mary

Mary, you are a professional teacher now.  I remembered when you were young, you loved to read books and shared the stories with me.  I could see how happy you are every time I listened to your stories. Now, you got promoted as school principal and also a mother with five children.

O for Oliver

Oliver, you are already a successful businessman.  I remembered when you were young. you loved to sell candies to our neighbors.  Then, you saved your earning into your piggy bank. I could see your efforts to promote your candies. Now, you own already a department store and also a father with two children.

T for Theresa

Theresa, you are a medical doctor now.  I remembered when you were young, you were consistent honor student.  You were always asking me many things which sometimes I could not answer it anymore.  Now, you are one of the stockholders of the hospital and also a mother with four children.

H for Henry

Henry, you are already an engineer.  I remembered when you were young; you loved to play blocks and Legos.  You built structures out of blocks and Legos.  Now, you own and manage a construction company and also a father with six children.

E for Eric

Eric, you are a licensed lawyer now.  I remembered when you were young; you were always engaged in a fight for defending your playmates and classmates against bully children. Now, you are a well-recognized lawyer of this present generation and a father with three children.

R for Rebecca

Rebecca, you are a great artist now.  I remembered when you were young; you loved to draw, paint, sing, dance and act.  Everybody got amused every time you perform in front of us. Now, you are doing series of TV commercials and one of the casts of upcoming movie and also a mother with one child.

Do you know that I am very proud to all of you? I understand how busy you are with your families and with your chosen professions. However, I would like to request from you that please don’t send me into the home for the aged.  In fairness, I know that many homes for the aged provide excellent services to their clients.  But… I love to stay with you as my own children to the rest of my life. I need yourtime, love and care especially when the time came that I cannot remember or recognize you due to  my severe dementia or cannot see, hear or touch you anymore.

I hope that my request be granted this Mother’s Day.

Lovingly yours,

Your Mother