Holy Week

10 Apr

The Lenten season initially started at Ash Wednesday. It was followed by a number of bible readings that narrate the life of the Lord Jesus Christ commonly sung in traditional tune by the elderly citizens once a week in their respective homes or churches or so called “Pasion”.  Starting Ash Wednesday, fasting and abstinence practices are observed. In the Roman Catholic practices, Holy Week started at the Palm Sunday wherein people come together to greet and welcome Jesus Christ with the Palm leaves. Then, comes the Holy Monday and Holy Tuesday. At Holy Wednesday, the Holy Images of the apostles or disciples including Virgin Mary and Jesus Christ were shown to the people with candles and people walked together along the street to offer prayers to the Holy Saints and to the Lord Jesus Christ.  Holy Thursday, Good Friday and Holy Saturday were a three-day of reflection, meditation, visitation and prayers wherein silence is properly observed. People reflected the sacrifices of our Lord Jesus Christ together with her blessed mother. Christian people remembered the physical and emotional pains of the Lord Jesus Christ which He had experienced together with His sorrowful mother that brought tears to both of them. The Easter Sunday ended up the Holy Week wherein the Christian people remember how the apostles witness the resurrection of the Lord Jesus Christ which brought back absolute happiness to His mother, the blessed Virgin Mary.

 

Advertisements

Christmas Wishes

22 Dec

 

135079_178434072177022_3774756_o

What are your wishes this Christmas? Is it the Christmas gift or Christmas bonus? Is it more than Christmas gift and Christmas bonus? Definitely, people have so many wishes this Christmas. Let me cite some of these wishes.

LOVE is the greatest wish this Christmas. Our Lord, Jesus Christ, was born on Christmas Day, being the core of Christmas celebration worldwide. Jesus Christ serves as our symbol of love. The genuine love that He wants us to spread out across the nations. The genuine love that He wants us feel free in our own family.  The genuine love that He wants us to share with the less fortunate citizens, sick people, poorest ones and persons with disabilities. How can we do that? So simple, provide them what they need and what they deserve to receive without biases, inequality, discriminations, abuses, frauds, overpowering system and  taking their rights, privileges and opportunities for granted.

CARE and CONCERN is a great wish this Christmas. Our Lord, Jesus Christ, came into our lives because He has the great care and concern with us. He is always there and ready to help us in times of difficulties. How about us? Do we show care and concern with ourselves? Do we show care and concern with others? Do we show care and concern with our environment where we live in? How can we do that? Perhaps, it is the best time for us to reflect things this Christmas. We may ask our self, “What I had done this year that something worthwhile and humane?” and “What are my plans to improve those things better?”

PEACE is the ultimate goal of every citizen of the country this Christmas season.  Christmas signifies birth and not death. How can a person be happy if someone whom he/she loves much lost? How can we attain world peace if they are currently doing violence? How can we do that? Perhaps, a person should have a peace of mind. He/She should have a peaceful relationship with his/her own family and the people around him/her. Always remember that a mistake cannot be corrected by another mistake regardless of whatever laws that prevail in the country.

HAPPINESS is an absolute dream of everyone. Happiness never relies on the acquisition of the worldly things. It does not measure alone one’s education, achievement or success in life. But rather, if love, care, concern and peace are completely present in every individual then absolute happiness follows. Did you know that these are the wishes of God for us this Christmas?

HAPPY CHRISTMAS to all

Pananaliksik: Angkop na Pamamaraan sa Pagkatuto

9 Nov

Ang mga mag-aaral ay mayroon kanya-kanyang katangian at kakayahan sa pag-aaral. Ang bawa’t isa ay may natatanging kaalaman, talino at abilidad upang matulungan ang sarili na unawain ang mga naturang paksa o mga gawain na nais ibahagi ng kanilang mga guro sa paaralan. Subalit, ano ang nararapat gawin ng mga mag-aaral para lalong nilang maintindihan ang mga naturang paksa? Paano nila gagawin ito para mailapat naaayon sa kanilang sariling kaalaman, kakayahan at abilidad? Simple lamang ang kasagutan nito. Bawa’t mag-aaral ay dapat matutong manaliksik hindi lamang sa kanilang  Asignaturang Pananaliksik kundi kahit sa anumang mga asignatura o kurso na inilalatag at isinasakatuparan sa kasalukuyan naaayon sa kurikulum ng bawat paaralan o anuman institusyon na may sapat at wastong layunin para makamit ang pangkalahatang pagkatuto ng bawat mamamayang Pilipino.

Layunin at Kahalagahan

Gaano ba kahalaga na matuto ang bawa’t mag-aaral na manaliksik? Una, sa pananaliksik ay natututo ang mag-aaral na hanapin at alamin ang mga bagong kaalaman o interesadong mga bagay na sila mismo ang nakaalam o gumawa nito. Natututulungan ang mga mag-aaral na maging masipag, matiyaga, malikhain at malayang magdisisyon, kumilos o gumalaw na hindi umaaasa sa iba. Pangalawa, sa pananaliksik ay natutulungan mismo ng mag-aaral ang kanyang sarili na matuto. Sapagka’t hindi lamang ang paningin, pandinig, pang-amoy, panlasa at pakiramdam ang ginagamit sa pananaliksik kundi pati malalim na pagsusuri at interpretasyon ng bawat impormasyon na makuha nila ay maayos na maiproseso sa kanilang mga kaisipan. Sa ganoong paraan, malaking bahagi sa pagkatuto nila ang wastong pamamaraan ng pananaliksik dahil hindi lamang nila ito pinag-iisipan bagkus ginagawa rin nila ito para matuto na umaayon sa teorya ni John Dewey sa wikang Ingles na “Learn by doing it.”  Panghuli, Ang pananaliksik ay isang kasangkapan para mapahusay lalo ang kakayahan ng mag-aaral sa pakikipagkomunikasyon; mapalawak lalo ang magandang relasyon ng mag-aaral sa kanyang kapwa at mapalawig pang lalo ang kaalaman niya sa kanyang kapaligiran at lipunang ginagalawan.

Mga Dapat Tandaan

Sa pananaliksik ay marami ang dapat tandaan ng mga mag-aaral. Nakatala ito sa gawing ibaba.

 1. Maging mapatmatyag sa buong kapaligiran.
 2. Tukuyin ang napipintong suliranin o tinatayang balakid.
 3. Ilahad ang posibleng solusyon sa nasabing suliranin.
 4. Magplano ng isang maayos na pamamaraan para masolusyonan ang nasabing suliranin.
 5. Kumilos o gumawa naaayon sa plano at pamamaraang nabanggit.
 6. Magtala ng mga datus o mahahalagang impormasyon.
 7. Suriing mabuti ang bawat detalye ng impormasyon at lapatan ng angkop na gamit pang-statistica para sa interpretasyon nito.
 8. Sabihin o ilahad ang resulta nito. Ulitin ang pamamaraan ng maraming beses.
 9. Ilahad muli ang pangkalahatang resulta para masagutan ang mga katanungan o matugunan ang mga suliranin o balakid.
 10. Ipahayag ang mga bagong impormasyon o epektibong solusyon ng nasabing suliranin para sa mga mambabasa.

Mga Dapat Iwasan

Sa pananaliksik, marami ang dapat iwasan ng mga mag-aaral.  Ito ay ang mga sumusunod:

 1. Iwasan ang mga impormasyon sa Internet na pawang mali o hindi makakatotohanan.
 2. Iwasan ang maling paggamit ng Internet at hindi wastong pag-uugali at gawi sa paggamit nito
 3. Iwasan ang mga taong manloloko, mapagsamantala, mapanlamang sa kapwa, mapagkunwari o mapagpanggap at may kaduda-dudang hangarin o motibo.

 

 

 

 

 

Ang Iyong Nanay (Your Mother)

30 Oct

Sa pagdadalantao at pagpapakain sa iyo, ang iyong Nanay ang tumutulong at nag-aalaga sa iyo.

Sa pag-aalaga sa iyo kung ikaw ay magsakit, ang iyong Nanay ang nagmamalasakit sa iyo.

Sa pagmamalasakit sa iyo upang ikaw ay makapag-aral, ang iyong Nanay ang palaging nangangaral.

Sa pangangaral sa iyo upang ikaw ay lumaki ng matiwasay, ang iyong Nanay ang umaalalay at umaagapay.

Sa pag-aagapay sa iyo upang paglabanan ang anumang unos sa buhay, ang iyong Nanay ay nariyan at dumaramay.

Sa pagdamay at pagtulong mo sa kapwa, ang iyong Nanay ay natutuwa sa iyong mga gawi at gawain

Sa iyong mga gawain na kaaya-aya, ang iyong Nanay ay lagging masaya sa iyong pinapakita.

Sa iyong pinapakitang sipag at pag-aabot ng kita para sa iyong ama’t ina at pamilya, sa kanilang dalawa ay sadyang napakahalaga.

Sa iyong pagpapahalaga sa pamilya, ang iyong Nanay ang nagtuturo sa iyo, di ba?

Sa iyong pagtuturo saan man, ang pangaral ng iyong Nanay ang hindi mo makalimutan kailanman.

Kailanman, maging sino at saan ka man, hahanapin at susundin mo iyong Nanay

Ang iyong Nanay na mapagmahal, mapagkalinga at mapagbigay sa iyo at sa iyong pamilya

Pamilya na may ningning, saya at sigla kapag mayroon at nariyan ang Nanay.

Kaya, habang ang iyong Nanay ay nabubuhay, buo mong pagmamahal ay nararapat lamang na ibigay sa iyong Nanay.

 

 

Continue reading

Happy Thanksgiving Day

25 Oct

How often do you celebrate Thanksgiving Day, once a year or every day? Whom do you celebrate with the Thanksgiving Day? Do you celebrate it with your family, with your close friends or with God? Why do you celebrate Thanksgiving Day? These are some questions in mind that require definite answers.

Many Faces of Thanksgiving Day

In the United States, Thanksgiving Day in November signifies family reunion.  The family members are usually reunited in their ancestral house.  They prepare and cook delicious food in the morning until afternoon.  They have family dinner with a whole-oven Turkey dish on the table. They pray and give thanks to God and to one another. After the dinner, they have some fun too. The following day, most of them go into shopping malls because of item sales.

In the Philippines, Thanksgiving Day in December falls at Christmas Day.  It also signifies family reunion. Filipinos attend the Holy Mass first in the early morning. Like American people do, Filipinos are reunited in their ancestral house. All family members from great grandparents to great grandchildren as well as extended family members  are present in the house. They prepare and cook Filipino foods as well as other foreign foods. They happily singing and dancing too. Other families prepare some fun games. They also pray and give thanks to God the Father, the Son and the Holy Spirit. They exchange Christmas gifts with one another.

In some Muslim countries, Thanksgiving Day falls after the end of Ramadan. It also signifies family reunion. Muslim people prepare and cook foods too. The family members stay together for a dinner. They give thanks to Allah for everything. They celebrate it after a 40-day of fasting and abstinence. They also give gifts to others.

Significance of Thanksgiving Day

Whoever we are, whenever the day and whatever our traditions, Thanksgiving Day has significant role in one’s life. It does not only signifies strong family ties. It does not only describes unique cultural heritage. Thanksgiving Day interactively links us to the Almighty Creator who provides us everything that we need because of unconditional love and incomparable care to us. This is the real essence and the true meaning of Thanksgiving Day in the heart of every one.

Happy Teacher’s Day

4 Oct

Teacher I

To my elementary teachers, You taught me the basics of education.  I learned how to read with comprehension, listen carefully, write legibly, speak clearly and count correctly.

To my high school teachers, You explained me the academics. I learned the basic subjects and electives. I learned the how’s and why’s of certain phenomena.

To my college professors, You taught me how to apply certain things. I learned how to grow professionally.  I learned how to teach the youth.

To my graduate professors, You taught me to understand beyond unexpected things.  I learned how to become a professional and well-experienced teacher with distinctions throughout the decades.

Teacher III

To my parents, Guillermo and Teofila.  You were my very first teachers.  You taught me the true meaning of life. You guided me towards righteousness.  I learned good things from you. I treasured most the core values in life that you shared with me. In spite of everything, I learned how to succeed by myself without putting anybody down.

To my Aunt, Indo Simay, You were a great teacher too. You taught me how to understand life, to help others and love one another. I learned how to show concern with the elders, sick people and less fortunate citizens.

Master Teacher 

To God, You are my Master Teacher.  You are the greatest teacher I have ever known. I do worship and praise You most.  I give all the glory on You. I do appreciate all the things the You created and provided for me. I would like to thank You for giving me dedicated and committed classroom teachers as well as very loving. caring parents, relatives and friends.

Happy Teacher’s Day!

Cry Types

25 Sep

Do you cry? How often you cry? Do you know that we cry for several reasons? Here are some types of cry that I can share with you.

Cry of Grief

Sometimes, you cry because of grief when you lost someone. You lost a person that you love most. You really missed this person. Believing that you never see this person anymore.

Cry of Pain

Sometimes, you cry because of pain. You feel the physical pain and cannot tolerate it due to severe illness. Believing that medication is just a temporary reliever for your pain. Heartbreak and sudden separation intensifies emotional pain too.

Cry of Anger

Sometimes, you cry because of anger. You are emotionally stressed.  Believing that the current situation is unjust and brings discomfort on you.

Cry of Pity

Sometimes, you cry because of pity.  You feel sorry to less fortunate citizens.  You feel sorry to your own family. You feel sorry to yourself too.  In spite of everything you did for the best, but still, nothing happens.

Cry of Joy

Sometimes, you cry because of joy.  You feel very happy for something that you received or achieved unexpectedly. It might be material or non-material things.

Cry of Faith

Sometimes, you cry because of faith. Your undeniable faith to God brings tears into your eyes. Believing that you owe everything from Him. God allows you understand it that you cry in various ways for various reasons.