Archive | Education RSS feed for this section

Pananaliksik: Angkop na Pamamaraan sa Pagkatuto

9 Nov

Ang mga mag-aaral ay mayroon kanya-kanyang katangian at kakayahan sa pag-aaral. Ang bawa’t isa ay may natatanging kaalaman, talino at abilidad upang matulungan ang sarili na unawain ang mga naturang paksa o mga gawain na nais ibahagi ng kanilang mga guro sa paaralan. Subalit, ano ang nararapat gawin ng mga mag-aaral para lalong nilang maintindihan ang mga naturang paksa? Paano nila gagawin ito para mailapat naaayon sa kanilang sariling kaalaman, kakayahan at abilidad? Simple lamang ang kasagutan nito. Bawa’t mag-aaral ay dapat matutong manaliksik hindi lamang sa kanilang  Asignaturang Pananaliksik kundi kahit sa anumang mga asignatura o kurso na inilalatag at isinasakatuparan sa kasalukuyan naaayon sa kurikulum ng bawat paaralan o anuman institusyon na may sapat at wastong layunin para makamit ang pangkalahatang pagkatuto ng bawat mamamayang Pilipino.

Layunin at Kahalagahan

Gaano ba kahalaga na matuto ang bawa’t mag-aaral na manaliksik? Una, sa pananaliksik ay natututo ang mag-aaral na hanapin at alamin ang mga bagong kaalaman o interesadong mga bagay na sila mismo ang nakaalam o gumawa nito. Natututulungan ang mga mag-aaral na maging masipag, matiyaga, malikhain at malayang magdisisyon, kumilos o gumalaw na hindi umaaasa sa iba. Pangalawa, sa pananaliksik ay natutulungan mismo ng mag-aaral ang kanyang sarili na matuto. Sapagka’t hindi lamang ang paningin, pandinig, pang-amoy, panlasa at pakiramdam ang ginagamit sa pananaliksik kundi pati malalim na pagsusuri at interpretasyon ng bawat impormasyon na makuha nila ay maayos na maiproseso sa kanilang mga kaisipan. Sa ganoong paraan, malaking bahagi sa pagkatuto nila ang wastong pamamaraan ng pananaliksik dahil hindi lamang nila ito pinag-iisipan bagkus ginagawa rin nila ito para matuto na umaayon sa teorya ni John Dewey sa wikang Ingles na “Learn by doing it.”  Panghuli, Ang pananaliksik ay isang kasangkapan para mapahusay lalo ang kakayahan ng mag-aaral sa pakikipagkomunikasyon; mapalawak lalo ang magandang relasyon ng mag-aaral sa kanyang kapwa at mapalawig pang lalo ang kaalaman niya sa kanyang kapaligiran at lipunang ginagalawan.

Mga Dapat Tandaan

Sa pananaliksik ay marami ang dapat tandaan ng mga mag-aaral. Nakatala ito sa gawing ibaba.

 1. Maging mapatmatyag sa buong kapaligiran.
 2. Tukuyin ang napipintong suliranin o tinatayang balakid.
 3. Ilahad ang posibleng solusyon sa nasabing suliranin.
 4. Magplano ng isang maayos na pamamaraan para masolusyonan ang nasabing suliranin.
 5. Kumilos o gumawa naaayon sa plano at pamamaraang nabanggit.
 6. Magtala ng mga datus o mahahalagang impormasyon.
 7. Suriing mabuti ang bawat detalye ng impormasyon at lapatan ng angkop na gamit pang-statistica para sa interpretasyon nito.
 8. Sabihin o ilahad ang resulta nito. Ulitin ang pamamaraan ng maraming beses.
 9. Ilahad muli ang pangkalahatang resulta para masagutan ang mga katanungan o matugunan ang mga suliranin o balakid.
 10. Ipahayag ang mga bagong impormasyon o epektibong solusyon ng nasabing suliranin para sa mga mambabasa.

Mga Dapat Iwasan

Sa pananaliksik, marami ang dapat iwasan ng mga mag-aaral.  Ito ay ang mga sumusunod:

 1. Iwasan ang mga impormasyon sa Internet na pawang mali o hindi makakatotohanan.
 2. Iwasan ang maling paggamit ng Internet at hindi wastong pag-uugali at gawi sa paggamit nito
 3. Iwasan ang mga taong manloloko, mapagsamantala, mapanlamang sa kapwa, mapagkunwari o mapagpanggap at may kaduda-dudang hangarin o motibo.

 

 

 

 

 

Ang Iyong Nanay (Your Mother)

30 Oct

nanay ko

Sa pagdadalantao at pagpapakain sa iyo, ang iyong Nanay ang tumutulong at nag-aalaga sa iyo.

Sa pag-aalaga sa iyo kung ikaw ay magsakit, ang iyong Nanay ang nagmamalasakit sa iyo.

Sa pagmamalasakit sa iyo upang ikaw ay makapag-aral, ang iyong Nanay ang palaging nangangaral.

Sa pangangaral sa iyo upang ikaw ay lumaki ng matiwasay, ang iyong Nanay ang umaalalay at umaagapay.

Sa pag-aagapay sa iyo upang paglabanan ang anumang unos sa buhay, ang iyong Nanay ay nariyan at dumaramay.

Sa pagdamay at pagtulong mo sa kapwa, ang iyong Nanay ay natutuwa sa iyong mga gawi at gawain

Sa iyong mga gawain na kaaya-aya, ang iyong Nanay ay laging masaya sa iyong pinapakita.

Sa iyong pinapakitang sipag at pag-aabot ng kita para sa iyong ama’t ina at pamilya, sa kanilang dalawa ay sadyang napakahalaga.

Sa iyong pagpapahalaga sa pamilya, ang iyong Nanay ang nagtuturo sa iyo, di ba?

Sa iyong pagtuturo saan man, ang pangaral ng iyong Nanay ang hindi mo makalimutan kailanman.

Kailanman, maging sino at saan ka man, hahanapin at susundin mo iyong Nanay

Ang iyong Nanay na mapagmahal, mapagkalinga at mapagbigay sa iyo at sa iyong pamilya

Pamilya na may ningning, saya at sigla kapag mayroon at nariyan ang Nanay.

Kaya, habang ang iyong Nanay ay nabubuhay, buo mong pagmamahal ay nararapat lamang na ibigay sa iyong Nanay.

 

 

Continue reading

Happy Thanksgiving Day

25 Oct

How often do you celebrate Thanksgiving Day, once a year or every day? Whom do you celebrate with the Thanksgiving Day? Do you celebrate it with your family, with your close friends or with God? Why do you celebrate Thanksgiving Day? These are some questions in mind that require definite answers.

Many Faces of Thanksgiving Day

In the United States, Thanksgiving Day in November signifies family reunion.  The family members are usually reunited in their ancestral house.  They prepare and cook delicious food in the morning until afternoon.  They have family dinner with a whole-oven Turkey dish on the table. They pray and give thanks to God and to one another. After the dinner, they have some fun too. The following day, most of them go into shopping malls because of item sales.

In the Philippines, Thanksgiving Day in December falls at Christmas Day.  It also signifies family reunion. Filipinos attend the Holy Mass first in the early morning. Like American people do, Filipinos are reunited in their ancestral house. All family members from great grandparents to great grandchildren as well as extended family members  are present in the house. They prepare and cook Filipino foods as well as other foreign foods. They happily singing and dancing too. Other families prepare some fun games. They also pray and give thanks to God the Father, the Son and the Holy Spirit. They exchange Christmas gifts with one another.

In some Muslim countries, Thanksgiving Day falls after the end of Ramadan. It also signifies family reunion. Muslim people prepare and cook foods too. The family members stay together for a dinner. They give thanks to Allah for everything. They celebrate it after a 40-day of fasting and abstinence. They also give gifts to others.

Significance of Thanksgiving Day

Whoever we are, whenever the day and whatever our traditions, Thanksgiving Day has significant role in one’s life. It does not only signifies strong family ties. It does not only describes unique cultural heritage. Thanksgiving Day interactively links us to the Almighty Creator who provides us everything that we need because of unconditional love and incomparable care to us. This is the real essence and the true meaning of Thanksgiving Day in the heart of every one.

Cantan Calabungan

21 May

Cantan Calabungan

(Zambal Song recited by Teofila Mas Meron)

Naynay tana kongco lolo katatangis

No sicay nabiay a maisip isip

Siay luwa sa mata mantulo a mapilit

Bana sa labi mon bana sa labi mon

bigla mon inalis

 

Ayti moyna kari ayti mo inimbi

A pamilabi ta tan sa pamikawili

Sino yacot orin a labas a babaye

A namiwan mo nin a namiwan mo nin

maigot tan labi

 

Mangibat sa wanin kakoyna umanon

Makilabi-labi a maganap a nacom

Ta no maisip-isip tan mapapanumtom

Siay luwa sa mata siay luwa sa mata

permi yan andaloy

 

Mangibat sa wanin  kakoyna mangoman

Makilabi-labin maparas manglingwan

Ta no maisip-isip tan mapanumtuman

Siay luwa sa mata siay luwa sa mata

Permin balayabay.

 

 

 

 

 

 

School Opening

2 May

School opening may bring a lot of preparations

Family preparation to enroll their children in school

Schoolchildren that love to play, study and do their lessons

Valuable lessons which they can explore, understand and explain things

Unique things that can answer questions; solve and resolve problems.

 

School opening may bring a lot of problems

Financial problem is common to all parents and guardians

Families and guardians who paid for the tuition fee and other school fees

School fees which serve as the operating expenses of the school to attain its goals

Goals and objectives of the school towards its vision and mission.

 

School opening may bring a lot of excitements

Excited children enjoy to wear their new shoes and school uniform

School uniform that matches up with new school bag and school items

School items that are available in the market, bookstore and shopping malls

Shopping malls that can provide everything for the needs of the school children.

 

Distance Education: Creates Demand and Supply

11 Jun

Historical Development of Distance Education

Distance Education has been operated by technologies from the ancient times up to the present.  As what had been narrated from the stories in the Holy Bible, pharaohs, the ruling leaders of certain kingdom or empire, were sending their orders, letters and information to leaders of another kingdom or empire through trusted messenger.  The messenger carried the readily rolled documents and handed it directly to the ruling pharaohs or leaders of the other kingdom or empire.  The said message was very important to protect their own territories against invaders.

When postal services were available in most countries, the correspondence schools had been rampant.  Learners, regardless of age, sex and socio-economic status, tried to avail distance education through correspondence courses.  During those years, print media had been a great tool for the success of correspondence school.  Teachers of the correspondence school were sending course modules to the distant learners.  The learners read the learning materials.  Then, they answered the set of questions that had been asked and sent it back to the teachers in charge for checking, evaluation and assessment.

Demand creates its own supply

The given scenarios above clearly figure out the theory that demand creates its own supply.  The first scenario suggests that there was a need for pharaohs to send messages to the friendly allies as well as there was a need for leaders from the other kingdom to receive such warning messages or reminders for them to prepare their combat men and own people in case of troubles or big fights.  The second scenario suggests that people learn to go with informal education without face-to-face interactions such as correspondence course due to various reasons. For them, taking up correspondence courses through postal services was cost-effectively without leaving their present job.  Certified graduates of correspondence courses may be get instant job promotion due to learning skills acquired during their distant studies. When people got promoted into a new job position, they tend to receive higher salaries and good compensation in return which may support or sustain their family needs or their own personal needs.

Distance Education had been evolved as years passed by.  After the success of print media, broadcast media followed through the use of radio programs and T.V. programs.  The ‘talk’ programs in the radio developed awareness to the listening public in all fields of study.  The people need information medically on how to cure and prevent illnesses.  They learn ‘what to do’ in agricultural and economic practices, business enterprise, family and legal matters.  People who are watching educational T.V. programs also learn various things.  They learn ‘how to do’ things due to live demonstration on T.V. of methods and procedures needed for a particular product or process.

Upon the successful invention of the computer technologies such as hardware and software, the Distance Education promoters and advocates designed learning programs through audio tapes and video tapes.  They were sending audio tapes and video tapes to learners in remote places as supplement learning materials of the printed course modules. The cassette tape, Betamax, VHS, CD, VCD, LD and BD had evolved and grew rapidly. The evolution of these learning materials influenced the Distance Education at stake

Learners in all levels of education showed great demands on their learning.  Spending too much time in a public library browsing plenty of books for a particular topic needs patience and perseverance.  Instead of writing too long, learners tend to photocopy the pages of the book which spends much money and cuts off their daily school allowance.  Thus, the learners shift to go to the nearest internet café or computer for rent just to answer their school assignments.  When the internet technology has been introduced to school libraries, private and public schools up to college and universities have utilized the benefits of using the internet.  Learners started to avail those free or paid internet services just to cope up with their urgent assignments and serious studies.

The demands of the learners to information technologies open to schools, colleges and universities to offer courses online.  The courses that they offer respond to the needs and demands not only of the student-learners but also the working professionals and skilled individuals that need professional trainings for employment or job promotion.  The learner’s demands create more courses and more open universities that can serve the whole community as well.  Online students learn how to text, chat, email, participate in the forum, submit assignment online and study synchronously and asynchronously.  Thus, the first, second, third, fourth, fifth and next generations of Distance Education had been built up and developed for lifelong and life-wide learning.

Supply creates its own demand

When the wireless phone was introduced in the country in the early decade of 80’s, beep pagers increased in number wherein you have to look for a public telephone or pay phone once you received a beep sound from your pager around your waistline.  The said message tells the receiver to respond immediately to the caller.  Within that decade also when huge Smart mobile phones were introduced.  It was actually a line telephone but cordless that has monthly bill.  This huge mobile gadget got attract several families at home of Overseas Filipino Workers (OFW).  The minimum fixed rate of two thousand pesos excluding international calls was not a big deal for overseas workers who were earning much abroad.  The Smart Communications produced more units for their local markets. As one of the pioneers of the mobile communications in the country, they sold cellular phones competing with other companies like Nokia, Erickson and Motorola.  Along the business ventures, the Smart Company sold sim cards to market their mobile business and compete with other companies like Globe and Sun. With the introduction of this mobile technologies, people learn to buy these gadgets even at high cost for a unit.

The continuous supply of mobile technologies locally and abroad create demands for computer technicians for technical assistance and trouble-shooting purposes.  The production of internet-ready mobile devices such as smart phones, tablet, netbook and laptop that were displayed in the shopping malls attract learners and other stakeholders to have one or more devices.

The various software applications installed in each smart phone increase buyers of touch-screen mobile devices. The Distance Education (DE) institution provides opportunities for learners to use the beneficial software applications in their online learning.  For instance, they should learn how to convert files into readable documents.  There are software applications that can convert video files into audio files only.  The technical side of the DE institution designed interactive software programs which facilitate teaching and learning.  Thus, a well-designed course has been developed for online learners.

The supply of great computer programs in the information markets create more demands on what particular courses will be appropriately and timely be offered by the DE institutions.  It can also create what particular DE curriculum will be planned, implemented, evaluated and assessed.  If the said curriculum had been proven effective for employment and business, it creates social stigma or influence peers to enroll in this particular course of study in order to land on a job or business ventures that fits and qualifies them.  This is one valid reason for the implementation of the K to 12 Curriculum of the Department of Education in the Philippines.

Framing up the Distance Learning today

Distance learning or Online learning faces challenges today for various reasons.  First, distance learning is quite different from a classroom setting of learning.  Online learners do everything online and offline as well. They do their tasks independently anytime, anywhere.  This method of learning supports the theory of Jean Piaget about learning by doing wherein the online students learn through actual experience. This method of learning also supports the theory of B.F. Skinner about constant repetition of certain situation or constant practice makes the task perfect wherein students did particular task and continuously and repeatedly doing the same task until they attain it completely and correctly.  Thus, lifelong learning gets in.

Since no face to face interaction with the teacher in the distance education setting of learning, feelings and emotions of the learners are hardly to detect by the online teacher unless they tell it directly to the teacher what they really feel.  Second, the teacher may subjectively evaluate and assess learners based on their outputs.  He may not assure if these outputs be truly authentic enough as their own or work outputs of somebody else. Third, distance education may or may not provide equal opportunities to all in terms of lifelong learning and life wide learning is concerned.  The DE may provide equal opportunity for those people living in the remote places; for those working professionals that aim for job promotion or gain skills and competencies; for those people who cannot attend classes in a regular classroom for whatever reasons.  On the other hand, the DE may not provide equal opportunity for those people who do not have any computer gadgets; for those who have computer gadgets but lack of skills in computer operation; for those who have computer gadgets and computer skills but no internet access; for those people with internet access but lack financial resources to sustain its online connectivity for lifelong and life wide learning.  Fourth, distance learning allows open learning resources which hardly determine the real, correct, accurate, precise, acceptable, reliable and valid information in the world-wide web.   Certain websites welcome everybody to edit the content or information within the website.  Finally, distance learning should be equipped with highly qualified online teacher; well-designed learning materials; appropriate means of teaching and learning experience; cost-effective and learner-centered approach. Distance learning also applies other learning theories such as constructivism, realism, essentialism, existentialism, pragmatism, naturalism, and constructionism.  These learning theories are observed in formal and informal settings of learning.

In the Philippines, Distance Education reaches its potential expansion locally and abroad.  There is an increasing number of colleges and universities in the country that open its doors for Distance Education.  Other big universities agreed upon; collectively and collaboratively developed a consortium for the establishment and implementation of online course programs.  Their vision and mission is to attain high quality, accessible and affordable education in the country.  Literate citizens, equipped with values and competencies, help to build the nation’s economy.

School that educates people (Step) to Move by Renato Mas Meron

19 Apr

STEP to start the day,
STEP to clean the way;
STEP to plant the seed,
STEP to move ahead.

STEP to conduct an experiment,
STEP to protect the environment;
STEP to search the truth,
STEP to serve them both.

STEP to work properly,
STEP to help the needy;
STEP to do right action,
STEP to develop innovation.

STEP to teach the children,
STEP to learn more than ten;
STEP to be a better Bulakeño,
STEP to be a true Filipino.

Sulat para kay Nanay

19 Aug

nanayko3

Mahal kong Nanay,

Kumusta na po kayo? Sana datnan kayo nitong sulat ko na nasa mabuti kayong kalagayan . Batid po namin na naging mabuti kayong ina sa aming mga magkakapatid at lola sa inyong mga apo at apo sa tuhod.  Alam po namin kung gaano kayo kadakila bilang isang ina at lola.  Naaalala  po ba ninyo noong araw habang itinataguyod ninyo ang inyong pamilya kaakibat si tatay? Malaki po ang sakripisyo ninyo sa amin. Simula noong kami ay nasa inyong sinapupunan pa  lamang hanggang sa kami ay nagsilaki na.  Itinaguyod ninyo po kami ng matiwasay, may pagmamahal at pagsisikap sa buhay. Binigyan ninyo po kami ng magagandang pangaral sa buhay at magkaroon ng pananalig sa Diyos.  Lubos po namin kayong pinasasalamatan sa lahat ng mga bagay na ito.

Kaya habang kami ay nasa inyong mga panangin; habang ang sinasabi namin ay inyo pa pong naririnig at naiintindihan; habang tayo po ay magkakasamang tumatawa sa mga makasaysayan at makabuluhang kuwento ninyo sa buhay at mga bagay-bagay na may kapupulutan ng aral sa buhay; nais po namin ipaalam sa inyo na hindi kami magsasawa na makinig sa inyo.  Hindi po kami magsasawa na alagaan kayo sa inyong pagtanda.  Hindi po namin kayo iiwanan at pababayaan. Handa naming ibigay ang buo naming oras sa inyo sa kabila ng lahat. Mahal na mahal po namin kayo.  Ipinagdarasal po namin kayo na sana lagi kayong malusog upang magkakasamasama pa po tayo ng mahabang panahon. Mag-ingat po kayo palagi at naway patnubayan kayo ng Diyos.

Nagmamahal at nagpapasalamat,

Mga Anak at Apo

Anak nin Mayaman

1 Dec

Para sa Dakilang Nanay

16 Oct

Hangarin ko po na mabigyan kayo ng kaginhawaan

Adhikain ko po na kayo ay matulungan

Pinasasalamatan ko po ang iyong pagigigng huwarang ina

Pinagbubunyi ko po ang inyong kadakilaan

Yaman kong taglay ang mga payo po ninyo at pangaral.

Butihing ina ko na walang katulad

Ipinagmamalaki ko po kayo sa buong mundo

Responsableng nanay na hindi matutumbasan

Tama at tuwid lagi ang pinaninindigan at katwiran

Handa ninyo pong harapin ang mga unos sa buhay

Di po kayo sumusuko sa anumang balakid na nararanasan.

Alamat po kayo ng isang lahing Pilipino na makasaysayan

Dakilang ina ko na sadyang mapagmahal, masipag, maunawain at makatarungan

Kaya sampu ng inyo pong pamilya at lahat ng mga nagmamahal sa inyo

Kami po ay buong puso at wagas na nagpapasalamat po sa inyo, Nanay

sa inyo pong kadakilaan bilang isang mabuting ina sa aming lahat.