Archive | October, 2013

Para sa Dakilang Nanay

16 Oct

Para sa Dakilang Nanay.

Para sa Dakilang Nanay

16 Oct

Hangarin ko po na mabigyan kayo ng kaginhawaan

Adhikain ko po na kayo ay matulungan

Pinasasalamatan ko po ang iyong pagigigng huwarang ina

Pinagbubunyi ko po ang inyong kadakilaan

Yaman kong taglay ang mga payo po ninyo at pangaral.

Butihing ina ko na walang katulad

Ipinagmamalaki ko po kayo sa buong mundo

Responsableng nanay na hindi matutumbasan

Tama at tuwid lagi ang pinaninindigan at katwiran

Handa ninyo pong harapin ang mga unos sa buhay

Di po kayo sumusuko sa anumang balakid na nararanasan.

Alamat po kayo ng isang lahing Pilipino na makasaysayan

Dakilang ina ko na sadyang mapagmahal, masipag, maunawain at makatarungan

Kaya sampu ng inyo pong pamilya at lahat ng mga nagmamahal sa inyo

Kami po ay buong puso at wagas na nagpapasalamat po sa inyo, Nanay

sa inyo pong kadakilaan bilang isang mabuting ina sa aming lahat.