Archive | June, 2012

Anak nin Mayaman

30 Jun

Anak nin Mayaman
ni
Guillermo Menes Meron alias Emong

“Sicoy labayon mo”

Sicoy labayon mo, anak nin mayaman;
Pito-pitoy aysing, talawinis coy siyam;
No hicoy malyo, humen pisagilyan;
Main putog Neneng, cot tatalunuban.
Ciay luta co Neneng, malawang a putog;
Tamulawon mata, calo cay maabot;
Lumato a bulan Mayo, sicoy mamasursor;
Ciay bini co Neneng, sansalop masulok.
Ciay damulag co Neneng, masyadon malabong;
Lima a cabayan, mapulo a capon;
Maco ca itaw bali, pigaw ca mamipol;
Main oybon a makit mo, masyado ya ot mabong.
Ciay aso co Neneng, labas pesten baboy talon;
Yay ancunaon ay adobon angguygoy;
Maco ca itaw bali, pigaw ca mamipol;
Asay canastro nin nangnaan bisokol.
Ciay manok co Neneng, masyadon laco sila;
An-apunan nan manggas, ankaspi a sanga;
Maco ca itaw bali, pigaw mamipol ca;
Main luway sisiw, tula la ot baga.
Ciay baka co Neneng, masyadon laco sila;
Yay ankunaon co permi nin lao-ya;
Maco ca itaw bali, pigaw mamipol ca;
Main ot sinukbit nin bulong malisa.
Bulong malisa payte, pitpitan mon laya;
Bayo mo sabawan, iiyop coni garana;Laran, laran, laran, ay, ay, ay, ay;
Panayngotan cayna.

Komposisyon ni
Guillermo Menes Meron alias Emong
Insalita ni:
Teofila Mas Meron
(Legal a Lamo)
Impariado ni:
Renato Mas Meron
(Anak)